SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
 
Raport semestrial - rezultate financiare la 30.06.2020 1. Comunicat bilant iunie 20202. Documente Raportari contabile la 30.06.2020 ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR29 (30) Iunie 2020 1. Convocator AGOA/AGEA2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar3. Lista actiunilor si drepturilor de vot I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a) Buletin de votb) Buletin de vot prin corespondentac) Imputernicire persoana fizicad) Imputernicire persoana juridicae) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusivdeclaratii pe propria ...
Domenii de activitate
•    Infrastructuri de transport•    Integrarea Romaniei in coridoarele internationale de transport•    Inginerie de trafic-studii de circulatie si de trafic•    Managementul transporturilor•    Prognoze tehnologice•    Marketing si logistica in transporturile nationale si internationale•    Plan director pentru sistemele de transport•    Cercetare-proiectare-consultanta in transporturi si infrastructura lor•    Siguranta traficului si a circulatiei•    Sisteme de supraveghere a traficului•    Studii de impact si bilant de mediu•    Studii de fezabilitate,restructurare si privatizare in transp...
INCERTRANS - Prezentare Generala
COMUNICAT DISTRIBUIRE DIVIDENDE AFERENTE 2019 ANUNT PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTELOR PE DURATA STARII DE URGENTA. DECIZIE NR. 1534/08.07.2015 PRIVIND ADMITEREA LA TRANZACTIONARE PE SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE ADMINISTRAT DE BVB. Institutul de Cercet?ri în Transporturi - INCERTRANS activeaz? cu o tradi?ie de peste 80 de ani în domeniul transporturilor. S.C INSTITUTUL DE CERCET?RI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. este organizat? ca societate  pe ac?iuni sub autoritatea Ministerului Educa?iei si Cercet?rii si dispune de speciali?ti de înalta calificare ?i cerce...
left direction
right direction
 
 

Laborator Incercari

Laboratorul INCERTRANS este acreditat de RENAR. Citeste mai mult...

Agremente tehnice

Vezi aici lista categoriilor de agremente tehnice. Citeste mai mult...

Conducerea Incertrans

Institutul pentru cercet?ri în transporturi se afl? sub conducerea domnului Flavius CLADOVEANU. Vezi conducerea...

 

INCERTRANS - Prezentare Generala

COMUNICAT DISTRIBUIRE DIVIDENDE AFERENTE 2019

ANUNT PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTELOR PE DURATA STARII DE URGENTA.


Institutul de Cercet?ri în Transporturi - INCERTRANS activeaz? cu o tradi?ie de peste 80 de ani în domeniul transporturilor.

S.C INSTITUTUL DE CERCET?RI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. este organizat? ca societate  pe ac?iuni sub autoritatea Ministerului Educa?iei si Cercet?rii si dispune de speciali?ti de înalta calificare ?i cercet?tori ?tiintifici specializa?i in universit??i europene.

Calitatea lucr?rilor efectuate în cadrul Institutului este asigurata de o echip? multidisciplinar? de speciali?ti: ingineri proiectan?i specializa?i în construc?ia de drumuri ?i poduri, ingineri mecanici, exper?i, ingineri speciali?ti în transporturile rutiere ?i feroviare, ingineri în domeniul hidrotehnic, ingineri speciali?ti în construc?ia navelor, chimi?ti, geologi, economi?ti, speciali?ti în analiza economico - financiar?, psihologi, traduc?tori. De asemenea, Institutul colaboreaz? cu speciali?ti de la cele mai renumite universit??i ?i alte institute de cercetare. În ultimii 30 de ani INCERTRANS a finalizat un num?r impresionant de proiecte, fiind recunoscut pentru calitatea serviciilor oferite.

Institutul de Cercet?ri în Transporturi - INCERTRANS, a fost înfiin?at în anul 1993, in baza HG 162/22.04.1993, în urma unor transform?ri succesive ?i schimb?ri de denumire din Institutul Tehnologic CFR, înfiin?at în 8 ianuarie 1929 (Foaia Oficiala CFR nr. 369 din 14 ianuarie 1929). În prezent Ministerul Educa?iei si Cercet?rii este ac?ionar majoritar de?inând 64,5052 % din ac?iuni, SIF Muntenia 22,7588 % iar restul ac?iunilor sunt de?inute de persoane fizice ?i juridice.

Direc?iile principale de activitate ale INCERTRANS vizeaz?:

- cercetarea în domeniul transporturilor;
- cercetarea-proiectarea-consultanta în transporturi rutiere, feroviare, aeriene, maritime, fluviale ?i intermodale;
- proiectarea infrastructurii rutiere;
- studii de trafic ?i circula?ie ;
- studii de impact ?i bilan?ul mediului;
- agremente tehnice;
- certificarea conformit??ii produselor si a sistemelor de calitate ;
- încerc?ri ?i analize de laborator de gradul I.

S.C. INSTITUTUL DE CERCET?RI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. este certificat de:

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru studii ?i cercet?ri în domeniul sistemelor rutiere rigide aeroportuare;
- Autoritatea Feroviara Romana - AFER - Ministerul Transporturilor pentru lucr?ri de cercetare ?tiin?ific?, proiectare, consultanta, infrastructura portuara;
- Asocia?ia Profesionala de Drumuri ?i Poduri din Romania pentru cercetare, proiectare, consultanta, execu?ie a lucr?rilor de drumuri ?i poduri speciale;
- Ministerul Mediului ?i Gospod?ririi Apelor pentru elaborarea documenta?iilor de ob?inere aviz/autoriza?ie de gospod?rire a apelor ?i elaborarea bilan?urilor de mediu;
- Asocia?ia de Acreditare din Romania - RENAR pentru organismul de certificare a calit??ii produselor (produse pentru construc?ia drumurilor, produse aferente betonului, mortarului ?i cimentului, aparate de reazem, geotextile ?i altele) ?i pentru activit??i de încerc?ri produse ?i materiale utilizate în infrastructura transporturilor.
- Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice pentru atestarea conformit??ii familiilor de produse utilizate pentru construc?ia drumurilor, pentru încerc?ri de materiale ?i produse utilizate în infrastructura de transport ?i pentru încerc?ri ?i verific?ri specifice produselor feroviare;
- Consiliul Tehnic Permanent pentru Construc?ii pentru notificarea la Comisia Europeana în vederea evalu?rii conformit??ii produselor, în conformitate cu Directiva 89/106/EEC;
- Societatea Romana pentru Asigurarea Calit??ii (SRAC) pentru sistemul de management al calit??ii mediului ?i securit??ii s?n?t??ii în munc?.

Experien?a INCERTRANS în domeniul studiilor de circula?ie ?i trafic

  • MASTER-planul transporturilor din Romania .
  • Studii de circula?ie cum ar fi: fluxurile de c?l?tori, proiectarea ?i implementarea bazei de date tehnico-stradale,amplasare parc?ri etc.Aceste studii cuprind anchete de trafic pe baza c?rora se construiesc matricile de origine-destina?ie ?i se determin? fluxurile de vehicule de toate tipurile de marf? ?i c?l?tori, inclusiv pentru transportul în comun. Cunoscându-se aceste fluxuri se poate trece ulterior la planificarea lucr?rilor stradale ?i a sistemelor de management al traficului ?i al parcului de vehicule.
  • Elaborarea planurilor de ac?iune ale h?r?ilor strategice de zgomot, pentru traficul feroviar.