Agremente tehnice

Imprimare

Termeni si definitii 

1.Agrement tehnic în construc?ii: apreciere tehnic? favorabil? concretizat? într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerin?ele legii calit??ii în construc?ii, a unor noi produse, procedee ?i echipamente pentru care nu exist? ?i nu pot fi înc? elaborate standarde na?ionale sau alte reglement?ri tehnice oficiale sau pentru care exist? astfel de standarde ?i reglement?ri, dar produsele nu se încadreaz? în cerin?ele acestora, diferen?a influen?ând una dintre cerin?ele prev?zute la art.5 din Legea 10/1995 privind calitatea în construc?ii.

2. Produc?tor: persoan? responsabil? pentru proiectarea ?i realizarea unui produs, în scopul introducerii pe pia??, în numele s?u; responsabilit??ile produc?torului se aplic? oric?rei persoane fizice sau juridice care asambleaz?, ambaleaz? sau eticheteaz? produse în vederea introducerii pe pia?? în nume propriu.

3. Reprezentant autorizat al produc?torului: persoan? juridic? împuternicit? de produc?tor s? ac?ioneze în numele acestuia.

4. Produs pentru construc?ii: orice produs realizat în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construc?ii, termenul desemnând materiale, elemente ?i componente -individuale sau alc?tuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instala?ii, plasate pe pia?? în forma în care urmeaz? a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construc?ii prin opera?ii ?i/sau lucr?ri de construc?ii.

5. Construc?ii : orice obiect care este construit sau rezult? din opera?ii ?i/sau lucr?ri de construc?ii ?i este fixat de p?mânt, termenul desemnând atât cl?dirile cât ?i lucr?rile de inginerie civil?.


AGREMENTUL TEHNIC

Agrementul tehnic se elibereaz? în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construc?ii publicat? in Monitorul Oficial nr.12/1995 ?i ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee ?i echipamente noi în construc?ii, cuprins în anexa nr.5 a HG nr.766/1997 publicat? în Monitorul Oficial nr.352/10.12.1997 ?i modificat? prin HG 675/2002.

Agrementul tehnic se acord? numai pentru utilizare în construc?ii, nu ?i pentru utilizare în instala?ii tehnologice.

Agrementul tehnic se solicit? de c?tre:

- produc?torul sau reprezentantului autorizat al acestuia în România, sau un alt distribuitor care de?ine acordul produc?torului, pentru produse sau echipamente;

- de?in?torul procedeului sau cel care îl folose?te pe baza licen?ei,  în cazul procedeelor noi în construc?ii;

Agrementul tehnic se acord? pe o perioad? limitat? pân? la maxim 5 ani ?i este valabil pentru titulari ?i pentru distribuitorii produc?torului solicita?i prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.

Agrementul tehnic nu-l absolv? pe produc?tor sau pe de?in?torul procedeului de responsabilit??ile legale privind calitatea produselor/procedeelor/echipamentelor ?i nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare, respectiv de utilizare.

Procedur?

Solicitantul trebuie s? contacteze unul din organismele elaboratoare de agrement tehnic a c?rui grup? specializat? corespunde tipului de produs solicitat spre agrementare, prezentându-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde:

- cererea pentru agrement tehnic pentru fiecare produs sau familie de produse în parte conform formularului tip;

- acordul produc?torului în cazul în care agentul economic care comercializeaz? produsul este altul decât produc?torul, acesta trebuind s? prezinte o împuternicire scris? din partea produc?torului cu men?iunea expres? "ESTE ABILITAT PENTRU A COMERCIALIZA PRODUSELE NOASTRE ÎN ROMÂNIA";

- descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (în limba român?);

- documente tehnice de referin??;

- agremente tehnice anterioare, certificate privind sistemul calit??ii sau avize tehnice la zi ob?inute în alte ??ri sau reglement?ri tehnice na?ionale în baza c?rora produsul respectiv este fabricat ?i utilizat în ?ara de origine;

- lista complet? a utiliz?rilor anterioare (din ?ar? ?i str?in?tate, cu indicarea anului în care s-a aplicat);

- procesul verbal de omologare intern? (pentru produsele fabricate în România).

Organismul elaborator, dup? analiza dosarului tehnic preliminar de c?tre raportorul desemnat, informeaz? secretariatul CTPC cu privire la con?inutul solicit?rii ?i dup? ob?inerea acceptului acestuia privind necesitatea ?i oportunitatea elabor?rii AT, negociaz? cu solicitantul de agrement tehnic costul ?i durata de elaborare a agrementului tehnic avându-se în vedere c? durata maxim? de elaborare este de 4 luni.

Dup? negociere organismul elaborator va înregistra dosarul ?i poate emite o adres? prin care confirm? c? produsul, procedeul sau echipamentul nou se afl? în curs de agrementare. Adresa este valabil? pentru prezentarea firmei la licita?ii, comer?, import-export, etc. dar nu ?i pentru punerea în oper?, acest lucru realizându-se numai dup? ob?inerea agrementului tehnic.

În cadrul a maximum 4 luni organismul elaborator va întocmi proiectul agrementului tehnic ?i-l va supune aviz?rii CTPC, acestea validându-l prin „AVIZUL TEHNIC”, în cazul în care agrementul tehnic corespunde exigen?elor procedurii.

ATEN?IE! Agrementul tehnic nu este valabil f?r? “AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construc?ii”.

Etapele agrementarii:Categorii de Agremente Tehnice
( elaborate in perioada 2005-2009)
( mai multe detalii…..)