Cerere Agrement Tehnic

Imprimare...................................................................................CERERE

PENTRU AGREMENT TEHNIC

NR. .......................  din ........................................

1.Adresant:

S.C. INCERTRANS S.A. BUCURE?TI - Organism elaborator de agremente tehnice în construc?ii

2. Solicitant:

……………………........................................................................

Str.................................................

Tel :...............................................

Fax :..............................................

3. Produs/Procedeu:

.................................................................................................

4. Unitatea produc?toare:

……………………….......................................................................

Tel :..................................................

Fax :...............................................…

5. Acordul produc?torului:

Nu este cazul

6. Titular Agrement

…………………………….................................................................

Str. ....................................................

Tel:....................................................

Fax : .................................................

7.Caracteristici tehnice  principale:

- conform dosar tehnic preliminar

8. Domenii de utilizare în construc?ii propuse:

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URM?TOARELOR OBLIGA?II :

  • ASIGURAREA E?ANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR ;
  • PERMITEREA EFECTU?RII DE TESTE DE LABORATOR SUPLIMENTARE LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE, DE C?TRE UN LABORATOR AUTORIZAT;
  • PERMITEREA CONSTAT?RII CONDI?IILOR DE FABRICA?IE A PRODUSULUI SAU ECHIPAMENTULUI, DAC? ESTE CAZUL.
  • DECONTAREA PE BAZ? DE CONTRACT A TUTUROR CHELTUIELILOR DERIVATE DIN PROCEDURA DE ELABORARE A AGREMENTULUI  TEHNIC.

AM LUAT LA CUNO?TIN?? C? DURATA MAXIM? DE ELABORARE A AGREMENTULUI TEHNIC ESTE DE 4 LUNI, ÎNCEPÂND CU DATA LA CARE SUNT ÎNDEPLINITE TOATE OBLIGA?IILE CONTRACTATE CU ELABORATORUL DE AGREMENT TEHNIC CU PRIVIRE LA ASIGURAREA E?ANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR.

 

 

 

 

SOLICITANT,

DIRECTOR GENERAL,

……………….